Fiscale eindejaarstips 2020 (IB ondernemers)

Geplaatst op 14/12/2020

Fiscale eindejaarstips 2020

 

Deze tips gelden voor IB ondernemers. Later volgen de eindejaarstips voor ondernemers met een bv en particulieren

  

1. Zorg voor een urenadministratie!

Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als u geen startende ondernemer (meer) bent en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u ook aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming.

Door de coronacrisis kan het lastig zijn om aan het urencriterium te voldoen. Om dat te voorkomen, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Zijn uw werkzaamheden seizoensgebonden, dan geldt er nog een extra regeling. Ligt de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 maart tot 1 oktober? U mag dan uitgaan van de uren van 2019 in diezelfde periode. Uiteraard moet u die uren van 2019 wel aannemelijk kunnen maken.

 

2. Herinvesteer binnen drie jaar

Onder voorwaarden kunt u de boekwinst bij vervreemding van een bedrijfsmiddel opnemen in een herinvesteringsreserve. Hiervoor is onder andere vereist dat u op de balansdatum een voornemen heeft om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De herinvesteringstermijn bedraagt in principe maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht.

Heeft u bijvoorbeeld een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, dan loopt op 31 december 2020 de driejaarstermijn af voor de herinvesteringsreserve die in de loop van 2017 op de balans is gezet. Voor het einde van dit jaar moet u dan een verplichting zijn aangegaan tot herinvestering van het bedrijfsmiddel. Doet u dat niet, dan valt de reserve of het restant daarvan vrij in de winst. U betaalt dan alsnog belasting over de boekwinst op het bedrijfsmiddel.

 

Let op! Als sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kan de herinvesteringstermijn van drie jaar verlengd worden. De coronacrisis kan in sommige situaties aangemerkt worden als bijzondere omstandigheid.

 

3. Regel uw dotatie aan de oudedagsreserve

Om de dotatie aan uw oudedagsreserve over dit jaar veilig te stellen, is het verstandig om nog vóór het eind van het jaar na te gaan of uw ondernemingsvermogen eind 2020 ten minste gelijk zal zijn aan uw oudedagsreserve per ultimo 2019 plus de verwachte toevoeging over 2020. Als dit niet zo is, dan kunt u nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen. U kunt bijvoorbeeld vanuit privé stortingen doen op de zakelijke rekening of een periode geen overboekingen doen naar privé. U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. Hiertoe bestaat geen verplichting. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan het urencriterium. Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks mag toevoegen. Voor 2020 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% van de winst die u als ondernemer in Nederland heeft behaald, tot een maximumbedrag van € 9.218.

 

4. Kies voor een zakelijke beloning voor uw meewerkende partner

Als uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. U heeft de keuze uit vier mogelijkheden, te weten: u kunt een man/vrouwfirma aangaan, u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek.

Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met uw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. Kiest u ervoor om uw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, dan kunt u deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en ook daadwerkelijk betaald wordt.

U kunt de meewerkaftrek toepassen als u als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en uw partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in uw onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die u ten laste van uw winst kunt brengen. De aftrek bedraagt een percentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%. In tegenstelling tot de dienstbetrekking en de arbeidsbeloning is uw partner geen belasting verschuldigd over de door u geclaimde meewerkaftrek.

De keuze voor een dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek wordt bepaald door de feitelijke situatie. Laat nog voor het einde van het jaar nagaan welke mogelijkheid voor u en uw partner de beste is.

 

5. Verlaag uw voorlopige aanslag

Als u eind vorig jaar een voorlopige aanslag heeft ontvangen voor de inkomstenbelasting over 2020, dan is deze gebaseerd op het inkomen en de winst die u heeft behaald in de voorafgaande jaren. Is uw resultaat over 2020 lager, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, dan kunt u nu al een verzoek doen om deze voorlopige aanslag te verlagen. U krijgt dan de eerder op de aanslag betaalde bedragen terug. Verwacht u zelfs een verlies te lijden in 2020, dan is het verstandig om zo snel mogelijk aangifte te doen in 2021. Na het doen van deze aangifte kunt u namelijk een schriftelijk verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst stelt dan een voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. U kunt dan maximaal 80% van het aangegeven verlies verrekenen. Dit leidt tot een teruggave van belasting die u over eerdere jaren heeft betaald. De volledige verrekening volgt bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting.

 

Voor vragen over een van deze tips kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 – 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.